01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

publikační etika

Následující text vyjadřuje standardy etického chování všech složek podílejících se na publikování článků v časopise Caritas et veritas: tj. autora, redaktora, redakční rady, recenzenta a vydavatele. Tyto standardy vycházejí z Praktických pokynů pro vydavatele odborných časopisů (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pro publikační etiku (COPE).

Povinnosti vydavatele a redakční rady

Rozhodnutí o publikování článku

Editor časopisu Caritas et veritas je zodpovědný za rozhodnutí, které z článků přijatých časopisem budou publikovány na základě nezávislých oboustranně anonymních recenzních posudků. Editor se řídí politikou redakční rady časopisu a právními předpisy, které vstupují v platnost, jedná-li se o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Editor může svá rozhodnutí konzultovat s redakční radou nebo recenzenty.

Fair play

Redaktor hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Diskrétnost

Redaktor ani kterýkoliv jiný člen redakce nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, vybraným redakčním poradcům a vydavateli.

Povinnosti recenzentů

Recenze

Oboustranně anonymní recenzní řízení přispívá ke zvýšení odborné kvality článků a napomáhá redaktorovi v jeho rozhodnutí o zařazení článku k publikaci.

Způsobilost recenzenta

Recenzent, který se necítí dostatečně odborně kvalifikovaný k hodnocení rukopisu či není schopen dostát časovým závazkům, by měl tuto skutečnost neprodleně oznámit redaktorovi a omluvit se z recenzního řízení.

Diskrétnost

Každý rukopis přijatý k recenzi musí recenzent považovat za důvěrný dokument a nesmí jej poskytnout či probírat s jinými osobami, pokud je neschválí redaktor.

Objektivita

Recenze musí být vypracovány zcela objektivně. Osobní útoky jsou nepřijatelné. Recenzenti by měli svůj názor vyjádřit jasně a srozumitelně a podložit jej argumenty.

Zveřejňování a střet zájmů

Informace nebo myšlenky získané z recenzí je třeba chápat jako důvěrné a nesmí být použity k osobnímu užitku. Recenzenti by neměli hodnotit rukopis v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů pramenícícho z konkurenčních vztahů, ze vzájemné spolupráce, konexí s autorem, společností nebo institucí, které s článkem nějak souvisí.

Povinnosti autora

Úroveň článků

Studie založená na původním výzkumu musí obsahovat věrný popis tohoto výzkumu a věcný rozbor významu tohoto výzkumu v rámci dané výzkumné oblasti. Zásadní fakta musí být v článku přesně a detailně uvedena, aby byl výzkum replikovatelný. Podvodné nebo vědomě nepřesné výroky představují neetické jednání a jsou nepřijatelné.

Originalita a plagiátorství

Autor zasláním příspěvku stvrzuje, že předkládá zcela původní práci. Jestliže použil práci a/nebo formulace jiných autorů, musí je řádně citovat. Plagiátorství má řadu podob – vydávání cizího rukopisu za vlastní, kopírování či parafrázování důležitých pasáží bez svolení autora, přivlastnění si výsledků výzkumu, který provedl někdo jiný. Plagiátorství ve všech formách představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Autor by obecně neměl publikovat rukopis popisující stejný výzkum ve více než jednom časopise či prvotní publikaci. Předložení téhož rukopisu k publikaci ve více než jednom časopise představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvedení zdroje

Autoři by měli vždy citovat díla všech autorů, o něž se opírá a která byla významná k určení podstaty práce.

Autorství článku

Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládaného článku. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři. Ti, kteří se podíleli na dílčích důležitých složkách výzkumného projektu, by měli být zmíněni nebo uvedeni jako přispěvatelé. Sám autor dbá na to, aby všichni spolupracovníci byli v článku vyjmenováni, a naopak, aby se do práce nedostali ti, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni skuteční spoluautoři schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s jejím uveřejněním.

Střet zájmů

Autoři ve svém rukopise musí otevřeně uvést veškeré finanční nebo jiné důležité střety zájmů, které by mohly být vykládány jako ovlivňování výsledků nebo interpretace jejich rukopisu. Práce musí rovněž otevřeně uvést všechny zdroje, které projekt finančně podpořily.

Zásadní chyby v publikaci

Pokud autor objeví zásadní chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stážení nebo opravě článku.

© 2011-2017 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz