01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

pokyny pro autory

charakter příspěvků

Text (odborná studie, odborný článek) musí odpovídat profilu a zaměření časopisu, CARITAS ET VERITAS je časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v humanitních a sociálních oborech. Redakce má právo texty, které do profilu a zaměření časopisu nezapadají, odmítnout ještě před recenzním řízením. Redakce má taktéž právo odmítat texty z případných kapacitních důvodů. Texty musí mít odpovídající vědeckou úroveň, měly by přinášet nové myšlenky, resp. nové pohledy na zvolené téma, musí mít jednoznačnou logickou argumentační linii, vlastní názory autora musí být podložené, tedy vycházet a vyplývat z jeho výzkumu, argumentace a práce se zdroji. Texty nárokující si status odborné studie či odborného článku jsou podrobeny dvoustrannému anonymnímu recenznímu řízení. Vlastníkem autorských práv k příspěvkům se po jejich otištění v časopise CARITAS ET VERITAS stává redakce časopisu.

požadavky na odevzdané příspěvky

Texty jsou akceptovány v elektronické podobě ve formátu .doc, .docx, rozsah odborné studie či odborného článku je minimálně 12 000, maximálně 45 000 znaků, odůvodněné výjimky schvaluje redakce, délka ostatních žánrů po dohodě s redakcí. Texty musí splňovat formální kritéria (neplatí pro překlady), mít řádné odkazy na použité zdroje, poznámkový aparát pod čarou, abstrakt v délce do deseti řádků včetně názvu článku a klíčových slov, vše v češtině a angličtině. Klíčových slov je doporučeno uvádět 5 - 10. Čtenáři mají usnadnit orientaci a případně pomoci vyhledat článek, jenž souvisí s předmětem jeho zájmu. Texty zasílejte bez vlastních redakčních úprav (tj. například bez tzv. tvrdých konců řádků, oddílů či stránek apod.).

V abstraktu musí být jasně formulováno téma a hlavní otázky, na něž autor studie hledá odpověď. Měly by v něm být zachyceny rovněž použité metody. Čtenář by měl být seznámen s hlavními závěry a s jejich důležitostí. Rozsah textu by se měl pohybovat v rozmezí 300 - 500 slov.

Příspěvky, které nepojednávají o tématu, k němuž se vztahuje připravované číslo, jsou přijímány k recenznímu řízení. Nicméně příspěvky tematické jsou upřednostňovány, proto články s jiným námětem mohou být otištěny později, a to v čísle, s jehož tématem souvisejí nebo v němž pro ně zbyde prostor.

poznámkový aparát

Vždy používejte poznámky pod čarou, nikdy anglosaský či oxfordský styl se závorkami v textu.

A) při prvním odkazu k danému zdroji:

na monografie:

Tomáš HALÍK, Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filosofii a sociologii dějin křesťanství, Praha: Lidové noviny, 2004, s. 23–26.

Josef RATZINGER, Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1982, s. 15.

na články v časopisech, studie a jiné statě:

Petr KOLAŘÍK, Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví, Sociální práce / Sociálna práca 4/2008, s. 81.

Karel SKALICKÝ, Geneze koncilního dokumentu o Zjevení, Teologické texty 1/2003, s. 22–23.

na příspěvky v kolektivních monografiích či sbornících:

Stephanie BOHLEN, Teologie a sociální práce – podněty pro dialog, in: Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal OPATRNÝ – Markus LEHNER, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2010, s. 31.

Jakub DOLEŽEL, Osobnostní rizika pomáhající profese: Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti, in: Spravedlnost a služba III., Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, ed. Dita PALAŠČÁKOVÁ, Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, 2008, s. 32–47.

na církevní dokumenty, encykliky:

Dei Verbum, a číslo příslušného oddílu.

Deus caritas est, a číslo příslušného oddílu.

na internetové zdroje:

© MPSV ČR, Důchodová reforma. Proč je nutné zavést důchodovou reformu (on-line), dostupné na: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164, aktualizace dne 6. 4. 2011, citováno dne 17. 11. 2011.

© Cesta domů, o. p. s., Zamyšlení nad posledním obdobím života (on-line), dostupné na: http://www.umirani.cz/zamysleni-nad-poslednim-obdobim-zivota.html, citováno dne 17. 11. 2011.

na zákony a vyhlášky:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

B) při druhém a každém dalším odkazu ke stejnému zdroji:

na monografie:

HALÍK, Vzýván..., s. 23–26.

RATZINGER, Úvod..., s. 15.

na články v časopisech, studie a jiné statě:

KOLAŘÍK, Identita..., s. 81.

SKALICKÝ, Geneze..., s. 22–23.

na příspěvky v kolektivních monografiích či sbornících:

BOHLEN, Teologie..., s. 31.

DOLEŽEL, Osobnostní rizika..., s. 32–47.

na církevní dokumenty, encykliky:

Dei Verbum, a číslo příslušného oddílu.

Deus caritas est, a číslo příslušného oddílu.

na internetové zdroje:

© MPSV ČR, Důchodová reforma...

© Cesta domů, o. p. s., Zamyšlení...

na zákony a vyhlášky:

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. (případně s konkrétními paragrafy).

Při citování stejného zdroje několikrát bezprostředně za sebou užijte obvyklého:

Tamtéž, s. 31.

Tamtéž, čl. 31.

Tamtéž.

C) Odkazy na Bibli:

Odkazování na Bibli, respektive její jednotlivé knihy, provádějte vždy pouze v textu, bezprostředně za přímou či polopřímou citací nebo parafrází v závorce, např: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gn 1,1). K přímým citacím používejte text českého ekumenického překladu (ČEP z roku 1985); pokud bude třeba užít jiného znění, uveďte vždy, o jaký překlad jde. Zkratky biblických knih se uvádějí dle ČEP.

D) Další informace:

V případě že nejde o přímou citaci (převzetí cizí myšlenky do textu, ale nikoli doslovně, nýbrž prostřednictvím výkladu, myšlenkové zkratky či parafráze), předchází bibliografickému údaji zkratka „Srov.“.

Pokud si nejste jisti a v těchto základních popisech jste „svůj“ zdroj nenalezli, co nejvíce jej popište a konkretizujte. Ulehčujete tím práci našim editorům a korektorovi.

© 2011-2017 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz