01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

pokyny pro autory

charakter příspěvků

Text (odborná studie, odborný článek) musí odpovídat profilu a zaměření časopisu – CARITAS ET VERITAS je časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v humanitních a sociálních oborech.

Redakce má právo texty, které do profilu a zaměření časopisu nezapadají, odmítnout ještě před recenzním řízením. Redakce má taktéž právo odmítat texty z případných kapacitních důvodů. Texty musí mít odpovídající vědeckou úroveň, měly by přinášet nové myšlenky, resp. nové pohledy na zvolené téma, musí mít jednoznačnou logickou argumentační linii, vlastní názory autora musí být podložené, tedy vycházet a vyplývat z jeho výzkumu, argumentace a práce se zdroji.

Texty předané redakci do rubriky odborné studie jsou podrobeny dvoustrannému anonymnímu recenznímu řízení. Tyto texty musí být dodány v češtině, resp. slovenštině nebo angličtině. Výjimečně je možné po souhlasu redakce, dodat text i v jiném světovém jazyce. Vlastníkem autorských práv k příspěvkům se po jejich otištění v časopise CARITAS ET VERITAS stává redakce časopisu.

Redakce CARITAS ET VERITAS ve spolupráci s redakční radou CARITAS ET VERITAS pravidelně vyhlašuje témata dalších čísel časopisu v každém vydaném čísle a na těchto internetových stránkách časopisu. Odborné studie a odborné články, které nejsou vztaženy k některému z vyhlášených témat, mohou být v časopise také zveřejněny v rubrice Varia. Podléhají opět dvojstrannému anonymnímu recenznímu řízení a jsou zveřejněny pouze v jazyce, ve kterém byly redakci doručeny. Zveřejněny jsou pouze v číslech, ve kterých je méně tematických článků, nebo jsou kratší. Studie nebo články v rubrice Varia jsou do tisku zařazovány v pořadí, v jakém byly doručeny v upravené verzi po úspěšném recenzním řízení.

požadavky na odevzdané příspěvky

Texty jsou akceptovány v elektronické podobě ve formátu .doc, .docx, rozsah odborné studie či odborného článku je minimálně 12 000, maximálně 45 000 znaků, odůvodněné výjimky schvaluje redakce, délka ostatních žánrů po dohodě s redakcí. Texty musí splňovat formální kritéria (neplatí pro překlady), mít řádné odkazy na použité zdroje, poznámkový aparát pod čarou.

Dále musí mít abstrakt v délce do deseti řádků včetně názvu článku a klíčových slov. V abstraktu musí být jasně formulováno téma a hlavní otázky, na něž autor studie hledá odpověď. Měly by v něm být zachyceny rovněž použité metody. Čtenář by měl být seznámen s hlavními závěry a s jejich důležitostí. Klíčových slov je doporučeno uvádět 5–10. Čtenáři mají usnadnit orientaci a případně pomoci vyhledat článek, jenž souvisí s předmětem jeho zájmu. Texty zasílejte bez vlastních redakčních úprav (tj. například bez tzv. tvrdých konců řádků, oddílů či stránek apod.).

poznámkový aparát

Vždy používejte poznámky pod čarou, nikdy anglosaský či oxfordský styl se závorkami v textu.

A) při prvním odkazu k danému zdroji:

na monografie:

Tomáš HALÍK, Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filosofii a sociologii dějin křesťanství, Praha: Lidové noviny, 2004, s. 23–26.

Josef RATZINGER, Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1982, s. 15.

na články v časopisech, studie a jiné statě:

Petr KOLAŘÍK, Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví, Sociální práce / Sociálna práca 4/2008, s. 81.

Karel SKALICKÝ, Geneze koncilního dokumentu o Zjevení, Teologické texty 1/2003, s. 22–23.

na příspěvky v kolektivních monografiích či sbornících:

Stephanie BOHLEN, Teologie a sociální práce – podněty pro dialog, in: Teorie a praxe charitativní práce: Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace, ed. Michal OPATRNÝ – Markus LEHNER, České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2010, s. 31.

Jakub DOLEŽEL, Osobnostní rizika pomáhající profese: Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti, in: Spravedlnost a služba III., Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, ed. Dita PALAŠČÁKOVÁ, Olomouc: CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, 2008, s. 32–47.

na církevní dokumenty, encykliky:

Dei Verbum, a číslo příslušného oddílu.

Deus caritas est, a číslo příslušného oddílu.

na internetové zdroje:

© MPSV ČR, Důchodová reforma. Proč je nutné zavést důchodovou reformu (on-line), dostupné na: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164, aktualizace dne 6. 4. 2011, citováno dne 17. 11. 2011.

© Cesta domů, o. p. s., Zamyšlení nad posledním obdobím života (on-line), dostupné na: http://www.umirani.cz/zamysleni-nad-poslednim-obdobim-zivota.html, citováno dne 17. 11. 2011.

na zákony a vyhlášky:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

B) při druhém a každém dalším odkazu ke stejnému zdroji:

na monografie:

HALÍK, Vzýván..., s. 23–26.

RATZINGER, Úvod..., s. 15.

na články v časopisech, studie a jiné statě:

KOLAŘÍK, Identita..., s. 81.

SKALICKÝ, Geneze..., s. 22–23.

na příspěvky v kolektivních monografiích či sbornících:

BOHLEN, Teologie..., s. 31.

DOLEŽEL, Osobnostní rizika..., s. 32–47.

na církevní dokumenty, encykliky:

Dei Verbum, a číslo příslušného oddílu.

Deus caritas est, a číslo příslušného oddílu.

na internetové zdroje:

© MPSV ČR, Důchodová reforma...

© Cesta domů, o. p. s., Zamyšlení...

na zákony a vyhlášky:

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. (případně s konkrétními paragrafy).

Při citování stejného zdroje několikrát bezprostředně za sebou užijte obvyklého:

Tamtéž, s. 31.

Tamtéž, čl. 31.

Tamtéž.

C) Odkazy na Bibli:

Odkazování na Bibli, respektive její jednotlivé knihy, provádějte vždy pouze v textu, bezprostředně za přímou či polopřímou citací nebo parafrází v závorce, např: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gn 1,1). K přímým citacím používejte text českého ekumenického překladu (ČEP z roku 1985); pokud bude třeba užít jiného znění, uveďte vždy, o jaký překlad jde. Zkratky biblických knih se uvádějí dle ČEP.

D) Další informace:

V případě že nejde o přímou citaci (převzetí cizí myšlenky do textu, ale nikoli doslovně, nýbrž prostřednictvím výkladu, myšlenkové zkratky či parafráze), předchází bibliografickému údaji zkratka „Srov.“.

Pokud si nejste jisti a v těchto základních popisech jste „svůj“ zdroj nenalezli, co nejvíce jej popište a konkretizujte. Ulehčujete tím práci našim editorům a korektorovi.

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz