01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

témata dalších čísel

Pro další čísla CetV byla stanovena následující témata, ke kterým redakce uvítá příspěvky jak v podobě odborných studií, tak i popularizačních článků. O zařazení popularizačního článku rozhoduje redakce, odborná studie podléhá kromě redakčního posuzování i procesu dvojí anonymní recenze. Redakce může odmítnout texty taktéž z případných kapacitních důvodů či nesouladu s profilem časopisu a zaměřením tematického čísla.

2/2019 Humanitně vědní přístupy v sociální práci a pomáhajících profesích
Uzávěrka: 30. 6. 2019

1/2020 Pomáhající profese v paliativní péči
Uzávěrka: 31. 1. 2020

2/2020 Literatura jako prostředek školní edukace a výchovy ve volném čase
Uzávěrka: 30. 6. 2020

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz