02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2016

„Jsme před tebou přistěhovalci a usídlenci jako všichni naši otcové“ (1Pa 29,15). Příspěvek Starého zákona k etické otázce migrace
Mackerle Adam
Článek se věnuje starozákonnímu svědectví o otázce migrace. Poskytuje přehled těch nejzákladnějších relevantních textů a rozděluje je do dvou skupin: svědectví Izraele jako migranta a svědectví Izraele jako hostitele. Aniž si článek dělá nárok na úplnost, snaží se shrnout, v jakém smyslu mohou tyto texty přispět k dnešnímu etickému diskurzu na téma migrace. Ze sociálně-ekonomického hlediska je běženec kategorií lidí, které je třeba pomáhat, současně však je i hrozbou pro náboženskou integritu Izraele. V sociálně-kulturním a náboženském smyslu proto Starý zákon vyžaduje a současně předpokládá asimilaci migranta, ovšem se zásadní výjimkou, že ani migrant, ani hostitel nesmí ohrozit právo Izraele na jeho vztah s Bohem. Všechny texty se však shodují, že rozhodující/určující je vždy teologická argumentace odkazující se na vlastní minulost Izraele jako migranta a v menší míře i na přítomný stav migranta před Bohem. Právě tato důsledná teologická argumentace obou postojů (vstřícného i rezervovaného) je hlavním konstantním prvkem a současně výzvou dnešnímu čtenáři.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz