02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2015

Příspěvek českobudějovických biskupů k péči o nemocné v jejich sídelním městě v letech 1785–1883
Svoboda Rudolf
Studie se zabývá starostí o nemocné prvních čtyř českobudějovických biskupů Jana Prokopa Schaaffgotsche, Arnošta Konstantina Růžičky, Josefa Ondřeje Lindauera a Jana Valeriána Jirsíka v letech 1785–1883 s důrazem na jejich aktivity v Českých Budějovicích. Studie ukazuje propojení starosti o nemocné s charitativní činností, která byla úzce svázána s duchovenskou péčí v posledních desetiletích osmnáctého století. Následně zachycuje proces postupného oddělování charitativních a zdravotních institucí v průběhu devatenáctého století, přičemž vnějším znakem tohoto procesu byl nárůst počtu nemocnic. Zásluhu na tom měla jednak nařízení státu starající se o zvýšení kvality života a zdravotní péče i o dohled nad kvalifikacemi lékařů, jednak intenzivnější finanční podpora ze strany místních samospráv a samozřejmě také všestranná podpora katolické církve zastoupené svými biskupy.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz