02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2012

Etická výchova – výchova k morálním ctnostem a k morální argumentaci?
Muchová Ludmila
Autorka srovnává pojetí etické výchovy jako doplňujícího oboru v RVP ZV představované v ČR Etickým fórem s programem Filozofie pro děti. Ukazuje na jejich rozdílnost spočívající ve formování a rozvíjení dětského morálního charakteru v prvním programu a v prohlubování schopnosti reflexe morálních situací a morálního rozhodování v programu druhém. Ze srovnání vyvozuje tezi o možném metodickém propojení obou programů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz