02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

2/2011

Hospodářsko-etická koncepce Karla Homanna jako etika rámcového řádu
Bílek Martin
Článek se věnuje kritickému posouzení hospodářsko-etické koncepce Karla Homanna, který je jedním z předních hospodářských etiků v německy hovořících zemích, jeho příspěvek je zařazován do oblasti institucionální etiky. Svou koncepcí se snaží nalézt řešení dilematických situací, do kterých nás zasazuje současné globální tržní hospodářství a nabízí metodu jak nechtěné dilematické situace odstranit pomocí implementace etiky do rámcového řádu, tedy systému zákonů, předpisů, norem a jasně definovaných pravidel.
Homannova koncepce má některá nedořešená témata, která vyžadují další zkoumání a obšírnější diskusi. V kritickém hodnocení se článek zaměřuje na otázku praktické realizovatelnosti Homannovy koncepce na globální úrovni. Dále pak na určitý redukcionismus, kterého se Homann dopouští pokud omezuje hospodářskou etiku pouze na etiku rámcového řádu. Homann není hospodářským etikem, který by se odvolával na nefunkční utopie, ale nabízí střízlivou koncepci, která má přes slabiny své uplatnění při řešení dilematických situací.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 2/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz