02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Katolická církev očima současných Čechů a současní Češi očima Katolické církve. Mezi nedůvěrou a očekáváním
Václavík David
Česká společnost bývá tradičně chápána jako výrazně antikatolická a zároveň velmi sekularizovaná až ateizovaná. Obě tato tvrzení, jakkoli jsou často chápána téměř apriorně, však v sobě skrývají řadu otázek a neporozumění a jsou spíše odrazem stereotypálního chápání vztahu náboženství a moderní české společnosti. Příspěvek se zaměřuje nejprve na vyjasnění poměrně složitých a mnohovrstevnatých vztahů české společnosti ke katolické církvi, a to zejména ve 2. polovině 20. století. Ukáže přitom na poměrně zásadní posun, k němuž došlo v posledních dvaceti letech, kdy se stále více Čechů a Moravanů kloní k názoru, že katolicismus (podobně jako celé křesťanství) je spíše výrazem kulturní příslušnosti či identity než projevem institucionální přináležitosti. V druhé části se příspěvek zaměří na otázku, jakou roli v proměnách vztahu současné české společnosti a katolicismu sehrály „modernizační“ tendence spojené s II. vatikánským koncilem a snaha některých vrcholných představitelů katolické církve „přizpůsobovat“ agendu Katolické církve současným problémům. Cílem této části bude zodpovězení otázky, zda a jak je možný dialog mezi současnou Katolickou církví a většinovou, nábožensky velmi nevyhraněnou českou společností.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz