02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Charakteristika rodiny a (pře)výchovy v komunistické perspektivě
Pavelková Martina
Článek se pokouší charakterizovat proměnu chápání instituce rodiny a mezilidských vztahů v komunistické ideologii. Nejprve jsou představeny základní cíle komunismu – vytvoření „nové morálky“, která již nespočívá na náboženských nebo tradičních hodnotách, a „nového člověka“, který svou přirozenost získává teprve vztahem ke společnosti. Nové pojetí člověka se nutně promítlo do chápání rodiny a vztahů mezi manžely a mezi rodiči a dětmi. V článku jsou zmíněny čtyři základní periody, ve kterých se vyvíjelo chápání rodiny v Sovětském svazu. Rodina byla nejprve považována za buržoazní přežitek, a tudíž odsouzena k zániku. Postupně se však ukázalo, že rodina představuje základní instituci, bez které se neobejde žádné politické uspořádání. Komunistický režim se tak alespoň snažil co nejvíce zasahovat do soukromí jedince v celém průběhu jeho života.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz