02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2012

Nejsvětější Trojice jako nejhlubší odůvodnění křesťanského povolání sloužit čili „být pro druhého“
Hermanovský Peter , Brichcínová Kateřina
Přítomný článek hledá význam tajemství Nejsvětější Trojice pro život křesťana. Studie vychází z předpokladu, že ontologickým principem trojjediného Boha je láska. Opouští metafyzické kategorie a pojednává o Bohu v biblické perspektivě dějin spásy, v nichž Boží lásku můžeme zakoušet. Láska implikuje bytí ve vztahu, ve kterém se milující osoba zříká sebe a daruje se osobě milované. Přitom však sebe samu neztrácí, ale naopak, v sebedarování se seberealizuje. Láska tedy sjednocuje, aniž by ničila osobní identitu, kterou paradoxně buduje, a tak vytváří dokonalou jednotu v mnohosti čili dokonalé společenství. Účast na takovémto společenství, které existuje v trojjediném Bohu, se ukazuje být základním povoláním člověka, stvořeného k Božímu obrazu.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz