02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Komunitní bydlení pro seniory jako zdroj sociální opory a prevence sociálního vyloučení
Mojžíšová Adéla, Dvořáčková Dagmar, Barták Miroslav
Od konce 80. let minulého století se v zahraničí etabluje koncept komunitního bydlení pro seniory. Výhody a nevýhody této alternativy bydlení stárnoucí generace jsou diskutovány v kontextu různých teoretických východisek i praktických přístupů. Cílem článku je nabídnout pohled na výhody a nevýhody tohoto konceptu z pohledu obyvatel těchto komunit v zahraničí. Bylo provedeno devět polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli a správkyní komunitního bydlení v Rakousku, Německu, Dánsku a Švédsku. Rozhovory byly vyhodnoceny pomocí programu Atlas.ti 7. Ze strany informantů je komunitní bydlení seniorů hodnoceno převážně pozitivně, negativa podle jejich výpovědí vyplývají z problémů, které souvisí se socializací v rámci komunity. Poznatky z realizovaných rozhovorů jsou v souladu s dalšími již provedenými výzkumy a naplňují postuláty o výhodách komunitního bydlení seniorů, stejně tak potvrzují v odborné literatuře již formulované nevýhody. Při zvážení všech v rozhovorech verbalizovaných výhod a nevýhod komunitního bydlení pro seniory může být tento typ bydlení vítanou alternativou také pro určitou část populace seniorů České republice.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz