02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Využitie filozofického textu v mimoškolských aktivitách v kontexte osobnostného a sociálneho rozvoja detí mladšieho školského veku
Šarníková Gabriela
Príspevok je zameraný na problematiku prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj v záujmovom krúžku detí mladšieho školského veku založenom na koncepcii filozofie pre deti. Predkladaný text je súčasťou širšieho skúmania a je jedným z výsledkov úsilia priaznivcov tejto koncepcie implementovať ju do procesu edukácie na Slovensku.
Cieľom príspevku je opísať a analyzovať priebeh a výsledky kvalitatívneho výskumu realizovaného počas uvedeného krúžku. Zamerali sme sa na možnosti využitia filozofického textu pre deti a následnej diskusie v osobnostnom a sociálnom rozvoji.
Výsledky výskumu ukázali na vhodnosť implementovania filozofie pre deti v súčinnosti s predmetnou prierezovou témou do tohto typu neformálneho vzdelávania, ako aj na vzťah medzi diskusiou vychádzajúcou z textu a uvedenou prierezovou témou. Zároveň sa ukázali niektoré slabé stránky a rezervy využívania filozofického textu pre deti.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz