01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Australské standardy pro práci s rodinou v paliativní péči: zkušenosti z praxe zavádění organizační změny
Adámková Naděžda, Růžička Michal
Článek zprostředkovává praktickou zkušenost s organizační změnou multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče v podobě zavádění australských standardů pro příjem pacienta do domácí hospicové péče. Cílem první fáze výzkumné části bylo zmapovat stávající praxi příjmu pacienta do domácí hospicové péče, identifikovat potřeby týmu a připravit půdu pro implementaci organizační změny. Na základě získaných dat byly v týmu konsensuálně vybrány čtyři standardy pro příjem pacienta, které byly v další fázi implementovány po dobu tří měsíců do praxe. Poslední fáze spočívala ve společné reflexi implementačního procesu. Předkládaný článek podrobně popisuje všechny dílčí fáze z pohledu praktické zkušenosti, na závěr pak předkládá doporučení, ze kterých mohou čerpat i jiné organizace při optimalizaci postupu práce v týmech domácí hospicové péče.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz