01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Pojetí spirituality a péče o terminálně nemocné
Machulová Helena, Machula Tomáš
Článek se zabývá významem spirituality v péči o terminálně nemocné pacienty. Vychází z předpokladu, že duchovní rozměr je jednou ze základních dimenzí lidské existence a je třeba s ním počítat i v péči o nemocné. Následně představuje reflexi stávajícího užívání pojmu spiritualita v odborném diskurzu pomáhajících profesí a poukazuje na určité obtíže, které se v definicích spirituality objevují. V další části je představena vlastní definice spirituality, která se opírá jak o teoretické promyšlení pojmu, tak i o praktické zkušenosti z konkrétního hospicového zařízení.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz