02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Duchovní rozměr sociální pedagogiky Pohled očima studentů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Potměšilová Petra
Studijní program Sociální pedagogika na Cyrilometodějské teologické fakultě má svá specifika. Při studiu je kladem důraz na rozvoj hodnot, které jsou akcentovány v křesťanské tradici. Toto specifikum je plně v souladu i s jedním z teoretických pilířů sociální pedagogiky (solidarita, pomoc druhým). Cílem výzkumu bylo zaměřit se na pohled studentů na potenciální význam duchovního přesahu studijního programu Sociální pedagogika. Hlavní výzkumnou metodou byl dotazník, který obsahoval deset otázek. Výsledky byly zpracovány pomocí programu IBM SPSS 21 a 23. Byla použita popisná statistika a pro ověřování hypotéz byl použit T-test pro dva nezávislé výběry, Analýza rozptylu (ANOVA), Kruskalův-Wallisův test a Pearsonův korelační koeficient. Výsledky prokázaly, že studenti vnímají pozitivně duchovní rozměr studijního programu Sociální pedagogika a že v tomto vnímání hraje roli i to, zda je víra pro ně osobně v životě důležitá a v kterém roce studia právě studují.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz