02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Význam pomáhajících profesionálů z pohledu vývoje ekonomických teorií
Šetek Jaroslav
V rozvinutých tržních ekonomikách akceleruje význam terciární a kvartérní sféry oproti primární a sekundární. Jednoznačně o tom svědčí údaje makroekonomických ukazatelů, jako je prvenství v podílu služeb na hrubém domácím produktu a zaměstnanosti v ekonomice. Nedílnou součástí sektoru služeb jsou také pomáhající profese pro zájmové skupiny obyvatelstva. Podle původních teoretických konceptů klasiků ekonomické teorie Adama Smithe a Karla Marxe nejsou tyto profese pro svoji „neproduktivní práci“ tvůrci bohatství společnosti, a tudíž jsou považovány za méněcenné. Realita je však zcela jiná. Zejména teorie systémové dynamiky a synergetického efektu potvrdí, jak tyto profese přispívají k růstu kvality života všech členů společnosti. Ta jako složka lidského kapitálu představuje jeden ze zdrojů stabilního ekonomického růstu.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz