01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Weisure – fenomén, životní styl, nebo zlozvyk?
Kočerová Martina
Článek se zabývá fenoménem weisure a změnami, které tento fenomén přináší v oblasti volného času. Jde o teoretickou studii, jejímž cílem je ukázat na úlohu pedagogiky volného času v modern západní společnosti, kde dochází k rozvolnění hranice mezi časem práce a volným časem. Článek dochází k závěru, že z pohledu pedagogiky volného času je žádoucí působit na jedince již v dětství, kdy se utváří základ osobnosti a formuje se hodnotová orientace. Volný čas nepojímá primárně jako časový prostor ale spíše jako důležitou životní polohu, která významně ovlivňuje vyváženost života každého jedince a také společnosti jako celku. Pedagogika volného času by se měla v prevenci životního stylu weisure zaměřit zejména na rozvoj volnočasových kompetencí, hodnotovou výchovu, kritické myšlení a socializaci. A naopak – výchova ve volném čase by se neměla orientovat na pouhou realizaci aktivit a činností, a to i přes jejich atraktivitu, zábavnost či smysluplnost. Pokud se totiž zamění výchovné působení ve volném čase za pouhé naplnění volného času aktivitami a činnostmi, dochází k instrumentalizaci volného času a rozvoji životního stylu weisure. Namísto učení se zacházet se svobodou, zodpovědností, vytrvalostí, místo hledání smyslu se dítě učí konzumovat volnočasové aktivity, bavit se a selektivně si vybírat dle momentální nálady či módy. Volný čas jako časová kategorie z života člověka nevymizel, smazává se však podstata volného času, která je do velké míry ovlivněna instrumentalizací a pedagogizací volného času. Volný čas nabývá charakteru povinnosti, čímž je snižován potenciál, kterým volný čas disponuje. A právě tento vývoj podtrhuje význam pedagogiky volného času, která by měla své úsilí zaměřit nejen na děti a mládež, ale také na edukaci rodičů a pedagogů volného času, kteří se na instrumentalizaci a pedagogizaci volného času v mnohém podílí.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz