01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Spirituálně laděné intervence v krizové intervenci u sociálních pracovnic křesťanek
Kaňák Jan
Článek pojednává o faktorech, které ovlivňují aplikování spirituálně laděných intervencí v profesionálně pojaté krizové intervenci u sociálních pracovnic, které se účastnily výzkumu o střetávání spirituálního a profesionálního diskursu. V textu je popsáno teoretické ukotvení diskursivního střetávání a v základních obrysech jsou prezentovány potíže s profesionálním diskursem v sociální práci. Následně jsou popsány spirituálně laděné intervence využívané komunikačními partnerkami a faktory, které ovlivňují jejich výběr, stejně jako tři varianty, které jsou výsledkem interakce těchto faktorů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz