01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Teologické a sociální souvislosti inkluzivní podpory pro člověka s postižením ze strany křesťanského společenství
Vyskočilová Alena, Slowík Josef
Studie představuje teoretické souvislosti inkluzivního přístupu k lidem s postižením a znevýhodněním, a to nejenom jako moderního společenského fenoménu, ale také z pohledu
křesťanské teologie a praktického křesťanství v rámci církevního společenství. Na kvalitativní výzkumné sondě využívající metodu fenomenografického rozhovoru se ženou s pohybovým postižením a jejími dvěma přáteli z křesťanského společenství jsou představeny možnosti i úskalí inkluzivní podpory takového společenství pro jedince se zdravotním postižením. Výpovědi respondentů ukazují na některé kategorie potřeb u osob s postižením, při jejichž
naplňování může právě přirozeně proinkluzivní křesťanské společenství sehrávat důležitou (či přímo nezastupitelnou) roli, a dokonce i z hlediska sociální práce tak v sobě tento zdroj podpory skrývá významný potenciál.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz