02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Kresťanský profil Charity na Slovensku z pohľadu jej zamestnancov
Žuffa Jozef
Služba blížnemu je dôležitým pilierom identifikácie cirkevného života a identity kresťana. Jednou z platforiem na jej realizáciu je organizácia Charity, ktorá pôsobí celosvetovo, na Sloven- sku funguje pod názvom Slovenská katolícka charita. Štúdia skúma vnímanie kresťanského prof lu zamestnancov Charity formou pološtrukturovaných rozhovorov. Cieľom výskumu je predstavenie rôznosti a obsahov kresťanského rozmeru Charity z pohľadu vybraných respon- dentov. Výsledky poukazujú na vnímanie respondentov v  oblasti spirituálnej starostlivosti o klienta a flexibilnej ponuky služieb podľa aktuálnej núdze blížnych.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz