02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Proč jedná sociální pracovník fanaticky, cynicky, nebo vyrovnaně? K souvislostem mezi spiritualitou a morálním postojem k tomu, co nelze změnit
Šimek Vojtěch
Autor vychází z rešerše relevantních českých zdrojů a přispívá do české odborné diskuse na téma spiritualita a sociální práce příspěvkem vycházejícím z  křesťanské filosofie a  teologie. Autor zkoumá některé základní souvislosti mezi vybraným centrálním aspektem spirituality sociálního pracovníka a morálním postojem sociálního pracovníka k tomu, co nemůže změnit a vadí mu; jde o aspekt hledání objektivního smyslu života. Autor ukazuje souvislosti s pomocí vybrané typologie – fanatik, cynik, vyrovnaný stoik a vyrovnaný křesťan a nabízí sociálním pracovníkům a studentům sociální práce inspirativní typologický nástroj k sebereflexi. Obecné analýzy jsou ilustrovány jednoduchými příklady vycházejícími i z autorovy vlastní zkušenosti. Hlavní závěr zní: Spiritualita sociálního pracovníka má v jeho morálním postoji k tomu, co nemůže změnit a  vadí mu, integrující, ale i  destruktivní potenciál. Destruktivní potenciál mají spirituality fanatika a  cynika. Nakolik lze mluvit o  integrujícím potenciálu u  spirituality vyrovnaného stoika, záleží na pohledu čtenáře. Podle autora má však největší integrující potenciál spiritualita vyrovnaného křesťana.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz