02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Charity a diakonie – poskytovatelé sociálních služeb nebo sekundární církevní struktura?
Opatrný Michal
Studie se zabývá vztahem mezi pomáhajícími organizacemi zřízenými církví a zřizující církví. Vychází z  obecného charitativního úkolu křesťanů, který je v  současné době uskutečňován právě církevními pomáhajícími organizacemi akreditovanými jako poskytovatelé sociálních služeb. Studie ukazuje, jak je díky této praxi charitativní úkol církví podvazován. Příčina tohoto stavu je identif kována v odlišném vnímání organizací a jejich práce v církevním prostředí a ve světském prostředí. Světské sekulární prostředí nechápe charitativní organizace jako součást církve, která skrze ně realizuje svůj charitativní úkol, ale spíše jako dceřinou f rmu církve. V důsledku je pak v církevním prostředí práce organizací vnímána jako práce běžného poskytovatele sociálních služeb a tím je vyvolána otázka, zda jsou vůbec ještě křesťanské. Studie proto navrhuje jako základní směr pro řešení vztahu pomáhajících organizací a  zřizujících církví, aby organizace částečně rezignovaly na zapojení do systému sociálních služeb ve prospěch pomoci těm, na které systém sociálních služeb nepamatuje. Pro to ale potřebují výraznou materiální i morální podporu ze strany církví. Pokud by jim jí církve poskytly, byla by tím zároveň přenesena odpovědnost za realizaci charitativního úkolu do jejich základní struktury.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz