02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Martyria jako jeden z křesťanských aspektů pomáhajícího pracovníka
Maryšková Jana
Článek se zabývá tématem martyrie jako jednoho z křesťanských aspektů pomáhajícího pra- covníka. V první části se článek věnuje vymezení termínu křesťanský pomáhající pracovník a zodpovězení otázky, zda pod tímto označením rozumíme křesťanského pracovníka či pracovníka jednajícího křesťansky. V druhé části článek pojednává o úkolu křesťanského pomáhajícího pracovníka být vůči druhým lidem Božím svědkem – martyrem. Ukazuje tři aspekty tohoto svědectví: pomáhajícího pracovníka jako martyra Boží kenoze, jako martyra Božího con-solatio a konečně jako martyra Boží proměňující moci v člověku.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz