02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Spirituální citlivost charitních služeb: Proč a jak pracovat se spirituální dimenzí životní situace klientů
Doležel Jakub
V  prostředí společnosti, kde tradiční církve ztratily svůj monopol na def nování podmínek spirituálního života člověka, se mohou pracovníci zařízení církevních charit, ale i dalších po- máhajících organizací, cítit bezradní, jakým způsobem mají naplňovat postulát celostního přístupu k  životní situaci svých klientů a  pacientů, nezaměňovat koncepty spirituality a  ná- boženství a  využít rámec svých profesních kompetencí i  s  ohledem na spirituální dimenzi života příjemců svých služeb. Článek k tomu nabízí praktické podněty. Nejprve legitimizuje úsilí charitních pracovníků inkorporovat práci se spirituální dimenzí svých klientů za pomoci odkazu na diskurzy vedené v praktické teologii, zdravotnictví a v sociální práci. Poté představí procesuální model přípravy a  praxe charitních pracovníků, zahrnující pět fází: (1.) osvojení konceptů spirituality a  náboženství,
(2.) osvojení konceptu spirituálních potřeb, (3.) rozpoznání a přijetí vlastního spirituálního opěrného systému, (4.) osvojení konceptu spirituálního posouzení a (5.) osvojení spektra možných spirituálně senzitivních intervencí. Jednotlivé fáze modelu jsou interpretovány a ilustrovány s pomocí odkazů do oblasti zdravotnictví a sociální práce.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz